GPDR – ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci, s ohledem na novou evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů (tzv. GDPR), bychom Vás chtěli zdvořile požádat o pečlivé přečtení celého nařízení týkající se GDPR zpracování osobních údajů naší společností, než dáte svůj souhlas. Prosíme o přečtení plného znění textu, který vysvětluje způsoby zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

– Martin Hladík , IČO: 486 24 268, se sídlem , se sídlem Purkyňova 736, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

– Bohdana Hladíková, IČO: 746 12 557, se sídlem Purkyňova 736, Dvůr Králové nad Labem, 54401

– Michael Hladík, IČO:09873732, se sídlem Purkyňova 736, Dvůr Králové nad Labem, 54401

Kontaktní údaje správce jsou:

 • Adresa: Purkyňova 736, Dvůr Králové nad Labem
 • Email: info@fortissimo.cz  nebo osobniudaje@fortissimo.cz
 • Telefon: +420603781190
 

1. Proč předkládáme tento dokument?

Vzhledem k nové právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nutné, abyste byli

firmou :

Martin Hladík , IČO: 486 24 268, se sídlem , se sídlem Purkyňova 736, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 54401

Bohdana Hladíková, IČO: 746 12 557, se sídlem Purkyňova 736, Dvůr Králové nad Labem, 54401

Michael Hladík, IČO:098 73 732, se sídlem Purkyňova 736, Dvůr Králové nad Labem, 54401

(dále jen „správce“)

opětovně informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili opětovně souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován.  

1.1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Kontrola aktuálnosti zpracovávaných osobních údajů.

Při registraci Vás žádáme abyste ŘÁDNĚ ZKONTROLOVALI SPRÁVNOST A AKTUÁLNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME V RÁMCI VEDENÍ VAŠEHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU.  V případě Vašeho odsouhlasení obsahu a rozsahu zpracovávaných osobních údajů na konci tohoto dokumentu potvrzujete, že osobní údaje, které jste nám poskytli, jsou správné a úplné a byly získány a použity v souladu s právními předpisy.

3. Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

Správcem mohou být zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), posouzení spolehlivosti, informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb (dále jen „osobní údaje“).

4. Co je zpracování?

Správce je oprávněn Vaše osobní údaje shromažďovat, používat, zaznamenávat, uspořádávat, třídit, strukturovat, ukládat, přizpůsobit nebo pozměnit, upravovat, vyhledávat v nich, kombinovat, používat a likvidovat v souladu s právními předpisy.

5. Z jakého důvodu a k jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Dovolujeme si Vás informovat, že důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zejména požadavek na uzavření a plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce. Vaše osobní údaje jsou proto zpracovávány za účelem naší vzájemné komunikace a informování, dále k vedení a správě Vašeho uživatelského účtu a plnění našeho smluvního vztahu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem berete na vědomí, že nebude možné předmětnou smlouvu uzavřít a plnit.

Vaše osobní údaje mohou být využívány i pro účely plnění zákonných požadavků, zejména v rámci daňových povinností správce, archivačních a případně i jiných povinností, které správci ukládá zákon, a mohou se dotknout Vašich osobních údajů.  Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje také za účelem jeho oprávněného zájmu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy zejména za účelem bezpečnosti a správy IT systému správce nebo případného vymáhání svých oprávněných nároků vůči Vaší osobě. Pokud je Vám správcem poskytována IT služba nebo software, je správce oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje i v případech technické správy takto poskytnutých služeb. Pokud budou od Vás získány i jiné osobní údaje třetích osob, potvrzujete, že jsou správné a úplné, a že byly získány a použity v souladu s právními předpisy. Správce Vám zaručuje, že zpracování veškerých osobních údajů bude v souladu s účelem jejich předání (např. IT správa, servis strojů či zařízení, apod.) a že poskytuje veškeré záruky bezpečného zpracování v souladu s právními předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

5.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud níže zaškrtnete políčko „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek“ podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.,, souhlasíte s tím, že osobní údaje vyjmenované v čl. 3 může správce zpracovávat také za účelem, aby Vám předkládal obchodní sdělení ve formě nabídek produktů a služeb, vč. zasílání reklamy, newsletterů. Souhlasíte s tím, aby správce zpracovával Vaše osobní údaje za účelem hodnocení kvality produktů a k hodnocení množství Vašich odběrů produktů a služeb. S nabídkou produktů a služeb Vás správce může oslovit prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu, dopisu, katalogu.

5.2. Vaše práva.

Váš souhlas může být kdykoli odvolán, a to bez vlivu na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.         Máte právo požadovat přístup k osobním údajům čl. 15 GDPR, což zejména znamená poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo na opravu osobních údajů, které jsou nepřesné či neaktuální právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Máte právo na vymazání osobních údajů a právo být zapomenut čl. 17 GDPR, což zejména znamená zlikvidování zpracovávaných osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování, což zejména znamená zúžení rozsahu zpracování osobních údajů. Máte právo přenositelnosti osobních údajů čl. 20 GDPR, což zejména znamená předání osobních údajů jinému správci. Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů čl. 21 GDPR za situace, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo v případech, kdy chcete ukončit přímý marketing vůči Vám. Máte právo požadovat vysvětlení a podat stížnost u dozorového úřadu.         Máte právo znát veškeré podrobné zásady ochrany osobních údajů správce, které jsou zveřejněny na internetových stránkách správce. V těchto zásadách jsou blíže popsána Vaše práva při zpracování osobních údajů správcem a postup při jejich uplatňování.

5.3. Povinnosti správce a doba uchovávání údajů.

Správce přijal vhodná technická, administrativní, organizační a fyzická bezpečnostní opatření a opatření týkající se důvěrnosti Vašich osobních údajů. Správce je povinen řídit se v plném rozsahu zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5.4. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby

 • Google analytics – zaznamenává cookie a použití webu
 • Facebook – trackingové, konverzní, remarketingové účely
 • Sklik – trackingové a remarketingové účely
 • AdWords – trackingové a remarketingové účely

5.5. Trvání souhlasu.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním, udělujete svůj souhlas na dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu, příp. na dobu, po kterou je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s oprávněnými zájmy správce nebo v důsledku plnění zákonných povinností; po ukončení smluvního vztahu se správcem budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, pokud se k jejich zachování nebudou vztahovat požadavky podle platných právních předpisů nebo oprávněné zájmy správce, které budou vyžadovat uchování některých Vašich osobních údajů (např. daňové účely, vymáhání nároků, apod.).

6. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

6.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující přepravní služby pro plnění kupní smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 

6.1.1 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

8.4. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí. 

Ať Vám neuteče žádná novinka

Odebírejte náš newsletter a už Vám žádná neuteče.